Portal Plastyczny
Znajdź w plastycznym:

Akryle - Jak malowa? farbami akrylowymi?

Malarstwo akrylowe jest stosunkowo m?od? technik?, w po?owie XX wieku upowszechnili j? arty?ci pop artu, m.in. Andy Warhol. Obecnie akryl zyskuje coraz wi?ksze grono zwolenników, gdy? jest uniwersalny - farbami akrylowymi mo?na malowa? jak farbami olejnym lub jak akwarelowymi (z pewnymi ró?nicami). Du?ym atutem tych farb jest to, ?e rozpuszczaj? si? w wodzie, nie potrzebne s? specjalne rozpuszczalniki, szybko schn?, co mo?e by? niestety wad? przy d?ugim operowaniu p?dzlem i maj? intensywne barwy. Po wyschni?ciu farby pozostaje g?adka, trwa?a i elastyczna pow?oka, która nie ?ó?knie. Malowanie farbami akrylowymi zaczynamy od przygotowania warsztatu pracy twórczej.

Narz?dzia i materia?y

Farby akrylowe – to mieszanka pigmentu, spoiwa syntetycznego i wody; mog? mie? konsystencj? zawiesiny, pakowanej w s?oiki lub pojemniki (idealne do technik akwarelowych i pokrywania du?ych powierzchni), konsystencj? zbli?on? do farb olejnych, dost?pne w tubach (?wietne do impastów) albo p?ynne w butelkach (podobne do tuszy). Wszystkie wymienione farby akrylowe oraz pozosta?e materia?y kupisz w internetowym sklepie dla plastyków.

P?dzle malarskie – p?askie i okr?g?e, z w?osia naturalnego lub sztucznego, dobieramy je zale?nie od techniki. Przed rozpocz?ciem pracy p?dzle nale?y zmoczy?, by farba si? nie przyklei?a. Akryl jest szybkoschn?cy, dlatego po sko?czonym malowaniu nale?y p?dzle dok?adnie umy? wod? z myd?em i osuszy?, nie trzyma? w s?oiku z wod?, ewentualnie w p?askim naczyniu z wod?, tak by w?osie le?a?o.

Szpachle – powinny by? ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego.

Podobrazia – farba akrylowa daje du?o mo?liwo?ci wyboru materia?u, na którym chcemy malowa?. Mo?na wybra?: p?ótno, papier do akwareli, karton, p?yt? wiórow?, drewno, metal, tworzywo sztuczne. Gruntujemy podobrazia samodzielnie (gruntem do akrylu) lub kupujemy ju? zagruntowane.

Palety do akryli – mo?na spowolni? proces schni?cia akryli przez stosowanie specjalnych palet utrzymuj?cych wilgo? lub nale?y skrapia? palet? z farbami wod?, a na czas przerwy w malowaniu nakrywa? j? foli?, by wilgo? nie parowa?a.

Media malarskie i domieszki – je?li farba jest za g?sta dodajemy odpowiednie media do akrylu, s? media spowalniaj?ce zasychanie farby akrylowej, media matowe lub media b?yszcz?ce. W technice zbli?onej do olejnej lepiej rozrabia? akryle mediami ni? wod?, wówczas barwy nie trac? swej intensywno?ci i lepiej si? rozprowadzaj? na pod?o?u.

Rysownice, sztalugi – do rysownicy lub deski mocujemy ta?m? podobrazia, takie jak karton czy papier, k?adziemy podobrazie na stole lub bardziej profesjonalnie ustawiamy na sztaludze.

Technika malowania farbami akrylowymi

Akrylami mo?na malowa? na kilka sposobów:

- technika zbli?ona do olejnej – nak?ada si? od grubszych, kryj?cych warstw farby do delikatnych laserunków. Przewag? akryli nad olejami jest to, ?e warstwy szybko schn? (od 15 min. do kilku godzin) i mo?na do?? szybko nak?ada? kolejne, nawet wiele warstw dla uzyskania ??danego koloru i wra?enia g??bi.

- technika akwarelowa – na szkic nak?ada si? farby akrylowe rozpuszczone w wodzie (jak akwarele), na mokry lub na suchy papier, ale nale?y pami?ta?, ?e akryl szybko schnie i nie jest mo?liwe takie cieniowanie i zlewanie barw jak w akwareli, ale da si? niedoci?gni?cia retuszowa?.

- efekty fakturalne – g?st? farb? akrylow? mo?na za pomoc? szpachli nak?ada? grube warstwy, nawet impasty (akryl jest elastyczny i nie p?ka). Je?li z farb? akrylow? zmieszamy piasek lub trociny, uzyskujemy ciekaw? faktur?.

- kola?e – akryl ?wietnie nadaje si? do ??czenia z ró?nymi materia?ami, jest dobrym spoiwem.

- techniki mieszane – poniewa? farba akrylowa jest rozpuszczalna w wodzie z powodzeniem mo?na j? ??czy? z akwarel?, tuszem czy gwaszem oraz z o?ówkiem, w?glem i pastelem.

Wi?cej szczegó?ów i porad mo?na znale?? w ksi??kowych poradnikach i na stronach internetowych, udost?pniaj?cych kursy malowania „krok po kroku”. ?yczymy odwagi, dobrych pomys?ów i rado?ci z malowania farbami akrylowymi.

red. Lukas

  |  Wróć do kategorii Techniki artystyczne » 

Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe użyte przez Serwis zostały wykorzystane tutaj jedynie w celach informacyjnych.

Copyright © 2005 - 2022 Plastyczny.pl, Art-serwis, Ads & Kappa Style